Classes

KadastraleGrens

Een Kadastrale Grens is de weergave van een grens op de kadastrale kaart die door de dienst van het Kadaster tussen percelen vastgesteld wordt, op basis van inlichtingen van belanghebbenden en met gebruikmaking van de aan de kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden die in elk geval de landmeetkundige gegevens bevatten van hetgeen op die kaart wordt weergegeven. The cadastral boundary is the indication of a boundary on the cadastral map which is determined between plots by the Agency on the basis of information by the parties concerned and the use of the documents that underlie the castral map, which in any case include the surveying data of what is displayed on the map.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#KadastraleGrens
Properties include:grenslijn, typeGrens

Perceel

Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is. A plot is a confined part of the Dutch territory which is identified through the cadastre and limited through cadastral boundaries.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#Perceel
Properties include:begrenzingPerceel, kadastraleGemeente, kadastraleGrootte, perceelnummer, perceelnummerRotatie, plaatscoordinaten, sectie, soortGrootte

Geometry

URI:http://www.opengis.net/ont/geosparql#Geometry
Properties include:

Properties

begrenzingPerceel

Het geheel van lijnketens waarmee de vlakomtrek van een perceel wordt gevormd. Een Perceel is een (2D) vlakvormig ruimtelijk object dat "opdelend" van structuur is. Dit betekent dat Nederland altijd naadloos en volledig is bedekt met perceelsvlakken, die elkaar niet mogen overlappen. De begrenzing van een perceel bestaat uit één of meer Kaartbegrenzingen (gesloten polylijnen). De buitenomtrek wordt altijd door één Kaartbegrenzing gevormd. Indien er enclaves zijn (gebied dat niet tot het perceelsvlak behoort) zijn ook de binnenomtrekken als kaartbegrenzing opgenomen. Elk Perceel wordt begrensd door andere percelen, uitgezonderd diegenen die aan buitenland (Belgie, Duitsland en Noordzee) grenzen. Een Kaartbegrenzing is opgebouwd uit één of meer Kaartlijnen (lijnketens). Elke niet onderbroken begrenzing tussen precies 2 percelen noemen we een Kaartlijn. De topologische relatie tussen 2 vlakbegrenzingen van aangrenzende percelen wordt afgedwongen doordat hun gemeenschappelijke begrenzing door dezelfde Kaartlijn wordt gevormd. Een Kaartlijn ofwel lijnketen is opgebouwd uit opeenvolgend aansluitende kaartlijndelen, bestaande uit rechte en cirkelboogvormige lijnstukken. Hoewel momenteel in de kadastrale percelenstructuur geen exclaves (buitenliggende vlakken) voorkomen, doet dit aan de definitie van Begrenzing perceel niets af. The entirety of map lines whereby the surface outline of a plot is formed. A plot is a (2D) surface forming spatial object whose structure is "separate". This means that the Netherlands is always seemlessly and completely covered with plot areas, which may not overlap. The limitation of a plot consists of one or more map limitations (closed polylines). The outer contour is formed through one map limitation. If there are enclaves (area that does not belong to the plot area), also the inner contours are included as map limitations. Each plot is limited by other plots, with the exception of those that border a foreign territory (Belgium, Germany and the North Sea). A map limitation is built up by one or more map lines. Each uninterrupted limitation between precisely two plots is referred to as map line. The topological relation between two surface limitations of adjacent plots is enforced due to the fact that their common limitation is formed through the same map line. A map line is built up of consecutive connected map line parts, consisting of straight and arc forming line parts. Although in this moment, exclaves (outer surfaces) do not appear in cadastral plotstructures, this does not have an implication for the definition of the plot limitation.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#begrenzingPerceel
Property of:Perceel
Class of object:Geometry

grenslijn

Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString). A boundary is either a line (GML LineString), or an arc (GML ArcString).

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#grenslijn
Property of:KadastraleGrens
Class of object:Geometry

kadastraleGemeente

De kadastrale gemeente. The cadastral districts.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#kadastraleGemeente
Property of:Perceel
Class of object:Concept
Values from:KadastraleGemeente

kadastraleGrootte

Een door de Dienst op grond van de kadastrale grenzen van een perceel berekende indicatieve grootte van een perceel ten tijde van vorming van dat perceel. Uitgedrukt in centi-ares. De grootte van een perceel geeft de waarde van de oppervlakte aan en is dus per definitie positief. Door afrondingen is de grootte altijd groter dan of gelijk aan 0,5 ca. An indicative size of a plot at the time of formation of that plot as calculated by the Agency on the basis of the cadastral boundaries. The size of the plot indicates the value of the surface and is thus by definition positive. Through rounding, the value is always bigger or equal to 0,5 ca.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#kadastraleGrootte
Property of:Perceel
Datatype:float

perceelnummer

Het perceelnummer dat een geheel perceel of een complex uniek identificeert binnen de sectie. The plot number that uniquely identifies a whole plot or a complex within a section.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#perceelnummer
Property of:Perceel
Datatype:integer

perceelnummerRotatie

Rotatie van het perceelnummer ten behoeve van afbeelding op de kaart. Perceelnummers worden bijvoorbeeld gekanteld om in een smal perceel te passen. Rotation of the plot number for the purpose of portraying on the map. Plot numbers are for example tilted to fit in a small plot.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#perceelnummerRotatie
Property of:Perceel
Class of object:perceelnummerRotatie
Datatype:float

plaatscoordinaten

De aanduiding van een kaartpunt voor de weergave van de identificatie van een perceel (centroïde). Door de keuze van het nulpunt geldt dat zowel de x-coordinaat als de y-coordinaat altijd positief zijn. The indication of a map point for the display of the identification of a plot (centroid). Through the choice of the zero point, the x-coordinate and the y-coordinate are always positive.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#plaatscoordinaten
Property of:Perceel
Class of object:Geometry

sectie

De sectie die de sectie binnen de kadastrale gemeente uniek identificeert. The section that uniquely identifies the section within the cadastral district.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#sectie
Property of:Perceel
Datatype:string

soortGrootte

Geeft aan van welke soort de grootte van een perceel is. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst. Indicates of which type the size of the plot is. The values are included in a value list.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#soortGrootte
Property of:Perceel
Class of object:Concept
Values from:SoortGrootte

typeGrens

Geeft aan of het een definitieve, voorlopige of fictieve grens betreft. De waarden zijn opgenomen in een catalogus. Indicates whether it concerns a definite, preliminary or fictional boundary. The values are included in a catalogue.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#typeGrens
Property of:KadastraleGrens
Class of object:Concept
Values from:TypeGrens