begripDefinitie
Administratief (type grens) Voorlopige kadastrale grenzen ingebracht door een Kadaster medewerker
Aanschrijving woningwetEen Aanschrijving woningwet is een schriftelijke beslissing van de gemeente die verplichtingen stelt aan het onderhoud, beheer en gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein.
AantekeningEen Aantekening is een aanvulling op de registratie van een registergoed met betrekking tot feiten die gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van de rechten op dit registergoed.
Aanvaarding nalatenschapEen Aanvaarding nalatenschap is een positieve keuze met betrekking tot een nalatenschap door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis door de erfgenaam.
Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijvingEen aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is een aanvaarding nalatenschap waarbij de erfgenamen de nalatenschap slechts aanvaarden voor zover het saldo van de nalatenschap positief is.
Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeentenEen aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten is een besluit door de gemeenteraad om een deel van het Nederlands grondgebied aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet Voorkeursrecht Gemeente van toepassing zijn.
AfsplitsingEen afsplitsing is een rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan wordt verkregen door een of meer andere rechtspersonen waarvan ten minste één lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent aan de leden of aan aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.
Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk WetboekEen Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst tussen mede-eigenaren die een afwijkende regeling inhoudt ten aanzien van bevoegdheden en verplichtingen uit artikel 5:59 lid 1 Burgerlijk Wetboek, welke ook bindend is voor rechtsverkrijgenden.
AkteEen akte is een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen.
AppartementseigenaarEen appartementseigenaar is een gerechtigde tot een appartementrecht.
AppartementsrechtEen Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
Appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpachtEen appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht is een aantekening van de situatie dat een bloot eigendom wordt gesplitst in appartementsrechten, terwijl op dit eigendom een recht van erfpacht is gevestigd dat is gesplitst in appartementsrechten.
Excel